Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Miejska Biblioteka Publiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych.

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików i podstron nie jest w pełni dostępna (może w nich brakować opisów alternatywnych grafik),
  • brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna w przeglądarce,
  • na stronie jest element, którego ruchu nie da się zatrzymać.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-12

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ułatwienia na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych

Strona internetowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych posiada następujące ułatwienia dotyczące obsługi osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • moduł wyszukiwania,
  • widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych,
  • wyróżnienie odnośników.

Dokładamy starań, aby dostosować stronę do wymagań prawnych i usuwać stwierdzane bariery. Jeżeli zauważą Państwo błędy lub będą chcieli zgłosić uwagi, prosimy o kontakt pod adres e-mail biblioteka@biblioteka.laziska.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Wileczek, biblioteka@biblioteka.laziska.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2241 412 w. 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrala Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Świętego Jana Pawła II 1

Pomieszczenia dla użytkowników znajdują się na parterze, pierwszym piętrze oraz w piwnicy. Budynek jest wyposażony w windę oraz platformę dla osób niepełnosprawnych. Panel sterujący w windzie posiada oznaczenia w alfabecie Braille’a. Toalety i korytarze są przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. W Sali studyjnej znajduje się pętla indukcyjna. Informacja głosowa jest zapewniona przez pracowników biblioteki. Nad wejściem ani w budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące ani informacji głosowych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parkingu miejskim naprzeciwko biblioteki.

Filia nr 1, ul. Wyszyńskiego 8

Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych mieści się na parterze budynku przy ul. Wyszyńskiego 8 w Łaziskach Górnych, wejście od ul. Głowińskiego jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony w platformę przyschodową, toalety i korytarze są przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Na terenie placówki nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. Informacja głosowa jest zapewniona przez pracowników filii. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Filii nr 1 nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 2, ul. Mikołowska 25

Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych mieści się w parterowym budynku przy ul. Mikołowskiej 25 w Łaziskach Górnych, wejście jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta i korytarze są przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Informacja głosowa jest zapewniona przez pracownika filii. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Filii nr 2 nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.