Klauzula Informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych czytelnika w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnych

 

 

I. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Świętego Jana Pawła II 1, 43-170 Łaziska Górne.
tel. (32) 224 14 12,
e-mail:  biblioteka@biblioteka.laziska.pl

II. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Andrzeja Bujok, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej iod@biblioteka.laziska.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

III. cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana/Dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • a) zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych, udostępniania zbiorów bibliotecznych i ich zwrotu oraz prowadzenia statystyki (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, kategoria społeczno-zawodowa) – podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • b) prowadzenia działalności promocyjno-marketingowej przez Administratora oraz informowania o terminach zwrotu wypożyczonych zbiorów (numer telefonu, adres e-mail) – podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda,
  • c) obrony przed ewentualnymi roszczeniami (numer PESEL) – podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  • d) wypełnienia obowiązków dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji – podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

IV. Odbiorcy danych osobowych.

Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.

 

V. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, do momentu przedawnienia roszczeń oraz wygaśnięcia obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów prawa.

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych swojego dziecka, ich sprostowania, usunięcia (w zakresie przetwarzania, którego podstawą nie jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w zakresie przetwarzania, którego podstawą jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora) oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, kategorii społeczno-zawodowej, numeru PESEL jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymywania drogą elektroniczną na podany nr telefonu lub adres poczty elektronicznej informacji o terminach zwrotu wypożyczonych zbiorów oraz o działalności i zasobach Biblioteki.

 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pana/Panią/Dziecka dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.