Obiekt monitorowany

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych z siedzibą przy ulicy Św. Jana Pawła II 1, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32/ 22 41 412, e-mail: biblioteka@biblioteka.laziska.pl, reprezentowana przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@biblioteka.laziska.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia.
 4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  • realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO),
  • realizacja przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnienie przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa w związku z art. 222  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (art. 6 ust 1 lit c RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, powyższy okres ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.