Klauzula ogólna

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnych

I. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Świętego Jana Pawła II 1, 43-170 Łaziska Górne.
tel. (32) 224 14 12,
e-mail: biblioteka@biblioteka.laziska.pl

 

II. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Andrzeja Bujok, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej iod@biblioteka.laziska.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań określonych przepisami prawa oraz celów statutowych Administratora polegających na rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczności miasta Łaziska Górne oraz uczestniczeniu w upowszechnianiu wiedzy i kultury, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz uchwały Nr XXI/202/20 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnych.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA WYNIKAJĄCA Z RODO:
1.i.1) Realizacja przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnienie przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa.
1.i.2) Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora.
1.i.3) Realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
1.i.4) Wykonanie umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
1.i.5) Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

IV. Kategorie odnośnych danych osobowych.

Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest zależny od realizowanego zadania oraz przedmiotu sprawy.

 

V. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

 

VI. Okres przechowywania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

VIII. Prawo do wycofania zgody.

 

Tm, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy lub być dobrowolne. W przypadku, gdy nie poda Pani/Pan swoich danych, a:

 1. będzie istniał obowiązek ustawowy – nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy lub będzie stanowić wymóg umowny – nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy lub zrealizować jej postanowień.
 3. podanie danych będzie dobrowolne – nie będziemy mogli podjąć określonych działań.

 

XI. Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są zbierane bezpośrednio lub pozyskiwane w sposób inny, w szczególności na podstawie przepisów prawa od podmiotów uprawnionych.

 

XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.